การดำเนินการโครงการ  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) ผู้ริเริ่มและก่อตั้งโครงการฯ และผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นว่า กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ดังกล่าวและมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาพื้นที่และที่สาธารณะ การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพ จึงต้องรับผิดชอบการดำเนินการแก้ไชปัญหานี้ โดยกรุงเทพมหานครเห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้มีผลอย่างยั่งยืน ควรดำเนินการโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินการโครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพ และดำเนินการ ดังนี้

 1. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ก่อตั้งโครงการฯ ดำเนินการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพ
 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินการโครงการและมีหนังสือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพตามโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 3. จัดให้มีสำนักงานของศูนย์อำนวยการโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ทำหน้าที่การประสานงานการดำเนินการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กรุงเทพมหานครและตามที่คณะภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานครมอบหมาย
 4. การจัดตั้งกองทุน
  • ศูนย์อำนวยการโครงการฯ ดำเนินการเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร เพื่อรวมกันดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพ
  • จัดตั้งกองทุน ชื่อว่า “กองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” โดยมีประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลกองทุนฯ
  • ประสานความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน ขอให้ช่วยเหลือดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารและดูแลบัญชีในชื่อบัญชี “สภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน เพื่อกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ในช่วงของการเริ่มต้นโครงการ โดยร่วมกับศูนย์อำนวยการโครงการฯ จัดทำหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงการจัดการเอกสารหลักฐานของกองทุนและการอื่นที่จำเป็น และควบคุมดูแลให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้น
  • เมื่อการดำเนินการโครงการฯ มีความมั่นคงแล้ว อาจมีการปรับปรุงรูปแบบของการบริหารจัดการโดยอาจมีการตั้งเป็นมูลนิธิหรือรูปแบบอื่นที่ทำให้สามารถบริหารจัดการโครงการอย่างยั่งยืน และโปร่งใส
 5. จัดให้มีภาคีเครือข่าย เพื่อวางรูปแบบคณะกรรมการทำงานด้านต่างๆ รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่และกรอบการทำงานของคณะกรรมการ
 6. จัดทำเว็บไซต์ ปลูกป่าพอเพียง.com, www.plookpahporpeang.com และสายด่วนปลูกป่า
 7. จัดทำ VTR โครงการปลูกป่าพอเพียง เพื่อเชิญชวนองค์กรและบริษัทต่างๆ เข้าร่วมภาคีเครือข่าย และรายงานความคืบหน้าของโครงการ